Algemene voorwaarden

BORENT B.V.
VOORWAARDEN AUTOVERHUUR

Wijzigingen/Aanvullende Algemene Huurvoorwaarden Autoverhuur 

Op alle huurovereenkomsten zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Bo-rent.nl Autoverhuur van toepassing. Voor deze huurvoorwaarden zie verderop op deze pagina.

Huurperiode:
- Een huurdag (24 uur) begint op elk willekeurig moment binnen de openingstijden van Bo-rent.nl Autoverhuur.
- Korte Weekendhuur gaat in op zaterdag vóór 12:30 uur i.v.m. openingstijden en duurt tot de daaropvolgende maandagochtend 10:00 uur.
- Lange Weekendhuur gaat in op vrijdagmiddag ná 16:00 uur en duurt tot de daaropvolgende maandag 10:00 uur.
- De huurperiode van 4 uur is niet mogelijk op zaterdag.

Toeslagen en verzekering:
De WA-verzekering is alleen van kracht binnen Nederland, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten. Alle voertuigen van Bo-rent.nl Autoverhuur zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een WA-dekking tot € 2.000.000,- per gebeurtenis. Per schadegeval geldt een eigen risico voor zowel WA- als cascoschades. In veel gevallen is dit eigen risico te verlagen tegen betaling van een afkoopbedrag per dag/week.

Schade:
U bent verplicht schade direct aan ons te melden. Ook bent u in geval van schade verplicht uw medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van onze zijde of van onze verzekeraar. Niet meewerken kan consequenties met zich mee brengen. Als wij en/of onze verzekeraar hierdoor in onze belangen worden geschaad, kunnen wij en/of de verzekeraar de schade en onderzoekskosten op u verhalen en/of kan de verzekeraar uw naam en adresgegevens registeren in zijn interne verwijzingsregister. Dit register heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een verantwoord acceptatie- en claimproces van de verzekeraar en registratie hierin zou er toe kunnen leiden dat u zich niet (meer) bij die verzekeraar kunt verzekeren.

Aanvullende voorwaarden:
- De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds 2 jaar in het bezit van zijn/haar Nederlands rijbewijs en een EU paspoort/ID-kaart.
- In bepaalde gevallen blijft de huurder echter, ongeacht het overeengekomen eigen risico, volledig aansprakelijk voor de schade. Conform de Algemene Huurvoorwaarden van Bo-rent.nl Autoverhuur is het ook mogelijk dat het eigen risico bedrag wordt aangepast naar een hoger eigen risico.
- Onze voertuigen mogen uitsluitend binnen Nederland worden gebruikt, tenzij een buitenlanddekking is afgesloten.
- Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn voor eigen rekening.
- Voor de leeftijdsgroep van 20 t/m 24 jaar berekenen wij een leeftijdstoeslag.
- De minimum leeftijd voor het huren van een Toyota Yaris of van een Volkswagen Transporter personenbus is 25 jaar.
- Voor koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt het eigen risico dan wel het verlaagde eigen risico verhoogd naar 400%.
- Alle prijzen zijn exclusief brandstof. Alle auto’s worden met volle tank geleverd. De auto dient met volle tank retour te worden gebracht, anders geldt een aftanktoeslag van € 25,00 incl. btw.
Wanneer u op onze officiële sleutelkluizen aanwijzingen aantreft anders dan de sleutel in de kluis te deponeren, gelieve deze te negeren en een melding te maken bij het filiaal.
Voor verzekeringen en toeslagen rekenen wij voor een kort weekend 1,5 keer de dagprijs en voor een lang weekend 2 keer de dagprijs.
 
Afkoop eigen risico:
Borent Autoverhuur biedt nu ook op verzoek van velen onder u de mogelijkheid tot het afsluiten van een schade-afkoop-regeling. Indien u kiest om uw eigen risico af te kopen bent u niet meer aansprakelijk voor schades aan de door u gehuurde auto of bus, u betaalt bij een gereden schade slechts de administratiekosten voor schades a € 60,50. Uitgesloten van het afkoop zijn bovenhoofdse schades alsmede ruit- en bandschades. De afkoop van het eigen risico vervalt indien u één of meerdere van onze huurvoorwaarden niet naleeft. Indien de bestuurder jonger is dan 25 jaar is het niet mogelijk om het eigen risico af te kopen.

Weeralarmen:
Indien op moment van verhuring of tijdens de huurperiode een weeralarm van de codes Oranje of Rood actief zijn in gebied waar het voertuig zich bevindt, doorkruist of wel naar waar het voertuig heen reist is het niet mogelijk om het eigen risico geheel af te kopen of te verlagen (verlaging van het eigen risico is alleen niet mogelijk bij code Rood). Daarnaast adviseren wij huurders om indien mogelijk de reis uit te stellen.

Service:
Alle voertuigen van Bo-rent.nl Autoverhuur verkeren in topconditie. Mocht u onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar. Onze medewerkers helpen u dan zo spoedig mogelijk weer op weg.

Met een pechulpverzekering kunt u ook buiten openingstijden gebruik maken van onze pechhulpservice. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 per dag en € 17,50 per week. Indien u de service niet afsluit, maar wel gebruik van maakt worden de daaruit vloeiende kosten aan u doorbelast. De pechhulpservice buiten openingstijden worden uitgevoerd door de ANWB en is beschikbaar in alle land waar onze voertuigen naartoe mogen.

Beschikkingen:
Beschikkingen (bekeuringen), inclusief behandelingskosten, komen voor rekening van de huurder/bestuurder.

Aanvullende verzekeringen:
Bij Bo-rent.nl Autoverhuur kunt u terecht voor aanvullende verzekeringen: de Ongevallen Inzittendenverzekering en de Ruit- en Bandverzekering. De uitkeringen zullen worden gedaan conform de voorwaarden die op ieder filiaal en in elk voertuig ter inzage liggen.

Reserveren:
U kunt uw huurauto bij Bo-rent.nl Autoverhuur op de volgende manieren reserveren:
- Aan de balie bij een van onze vestigingen
- Telefonisch
- Via internet (www.bo-rent.nl/auto-huren)
 

Annuleringsverzekering en no-show:

Met onze annuleringsverzekering kunt u tot het moment van geplande aanvang van de huur kosteloos uw reservering annuleren zonder opgave van reden. De kosten voor de annuleringsverzekering bedragen € 2,00 per reservering.

 

Indien u geen annuleringsverzekering afsluit kunt u tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode, de reservering kosteloos annuleren. Als u tussen 24 en 48 uur voor aanvang huurperiode annuleert, betaald u 50% van de huursom. Als u binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode annuleert, betaald u 100% van de huursom.

Ingeval van no-show zal de huurder in alle gevallen verplicht zijn de factuurwaarde te betalen van de gereserveerde verhuurartikelen en vervalt ook eventueel de annuleringsverzekering.

Buitenland:
Indien u naar het buitenland wilt reizen, bent u verplicht een buitenlandverzekering af te sluiten. Reizen in het buitenland met onze verhuurauto’s is alleen toegestaan in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Legitimatie en borg:
Dubbele legitimatie is verplicht, waaronder een geldig rijbewijs en een paspoort/ID-kaart. Tevens dient u een adreslegitimatie in de vorm van een bank- of giroafschrift, afschrift van telefoonabonnement vaste telefonie, afschrift van een telefoonabonnement GSM, loonstrook of uitreksel van het bevolkingsregister te kunnen overhandigen. Indien huurder de borg per PIN of creditcard betaald is een paspoort/ID-kaart niet verplicht. De afschriften mogen niet ouder zijn dan 30 dagen. Huurders die niet woonachtig in Nederland zijn dienen een geldig paspoort, geldig rijbewijs en creditcard op naam mee te nemen als men de huurauto komt ophalen. Bij een niet westerse schrift op het rijbewijs dient naast het origineel ook een internationaal rijbewijs te worden overhandigd. Van deze documenten worden fotokopieën gemaakt. Bo-rent.nl Autoverhuur behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van reden. De waarborg bestaat uit het eigen risico bedrag vermeerderd met de te verwachten huurprijs plus de eventuele kosten van de toeslagen en verzekeringen.

Al onze tarieven zijn in Euro en excl. brandstof.
 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van voertuigen door BO-Rent Autoverhuur B.V., verder te noemen ‘verhuurder’.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 
Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van verhuurder, in welke vorm dan ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van verhuurder kan door verhuurder worden herroepen tot uiterlijk tien (10) dagen nadat de verhuurder de aanvaarding van de huurder heeft ontvangen.
 2. Opgaven en specificaties van het gehuurde betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden door de verhuurder slechts bij benadering verstrekt.

 
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een periode en tegen een huurprijs zoals vermeld op de (aan de ommezijde vermelde) huurovereenkomst. Een kopie van de huurovereenkomst wordt aan de huurder verstrekt.
 3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Raakt deze defect, dan dient de huurder de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 4. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals parkeergelden, brandstof, boetes en reinigingskosten voor rekening van de huurder.

 
Artikel 4: Verplichtingen huurder

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
 3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig voldoende te borgen.
 4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dat geval ziet huurder erop toe dat deze bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst.
 5. De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds twee jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.
 6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
 7. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, bijvoorbeeld door diefstal of inbeslagname, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 8. Het is huurder niet toegestaan dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 9. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 10. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
 11. In het voertuig mogen zich het maximaal toegestane aantal personen bevinden.
 12. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 40,00 (incl. btw).
 13. Huurder dient de voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid en dient huurder verhuurder hiervan terstond in kennis te stellen.
 15. In geval van een ongeval of enige andere gebeurtenis waaruit schade voortvloeit, is huurder verplicht:
  1. verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  2. de instructies van verhuurder op te volgen;
  3. de politie ter plaatse te waarschuwen;
  4. gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  5. binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  6. zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  7. het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermt te hebben;
  8. de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of voor het verweer tegen aanspraken van derden.
 16. Huurder is in geval van schade verplicht medewerking te verlenen aan informatieverzoeken van de zijde van de verhuurder of de verzekeraar van verhuurder. Niet meewerken kan consequenties met zich mee brengen. Als de verhuurder en/of de verzekeraar van de verhuurder hierdoor in hun belangen worden geschaad, kunnen de verhuurder en/of de verzekeraar van de verhuurder de schade en onderzoekskosten op de huurder verhalen en/of kan de verzekeraar van de verhuurder de naam en adresgegevens van de huurder registeren in zijn interne verwijzingsregister. Dit register heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een verantwoord acceptatie- en claimproces van de verzekeraar en registratie hierin zou ertoe kunnen leiden dat de huurder zich niet (meer) bij die verzekeraar kunt verzekeren.
 17. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder niet zijnde huurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 
Artikel 5: Teruggave na einde overeenkomst

 1. De huurder dient het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het voertuig is gehuurd en/of in ontvangst genomen, tenzij schriftelijk verlenging van de huurovereenkomst overeen is gekomen.
 2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht en is de huursom verschuldigd tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het voertuig door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het voertuig.
 3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voertuig totdat het voertuig door verhuurder feitelijk is geïnspecteerd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 sub a van deze voorwaarden.

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid huurder

 1. Het voertuig wordt bij verhuurder afgehaald. Huurder heeft het recht om het voertuig voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of er tussen partijen geen schadebeschrijving is opgemaakt, wordt het voertuig geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende:
  1. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft de huurder overeenkomstig het tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig inspecteren binnen een naar de redelijke mogelijkheden van verhuurder kortst mogelijke termijn en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd;
  2. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
   1. de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 4, tenzij huurder bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
   2. de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
   3. de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
   4. het voertuig aan een derde is verhuurd of in gebruik is afgestaan, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
   5. de schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
   6. de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet bij verhuurder zijn ingeleverd;
   7. de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
  3. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet;
  4. Voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1,90 meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt, geldt in afwijking van het overeengekomen eigen risico een hoog eigen risico van:
   1. maximaal € 1.500,- voor de huurder die consument is;
   2. maximaal € 5.000,- voor de huurder die niet consument is;
  5. Indien het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuit stekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
  6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
  7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
  8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het vierde lid van dit artikel.
  9. Voor transport-, koeriers- en taxibedrijven wordt bij schade het (verlaagd) eigen risico verhoogd naar 400%.

 
Artikel 7: Aansprakelijkheid verhuurder

 1. De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de verhuurder afgesloten verzekering. De aansprakelijkheid is daarbij beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten verzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het voertuig na ontvangst, doch voor teruggave van het voertuig, verricht door de huurder.
 3. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade aan personen indien en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.
 4. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig.
 5. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor de verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient de huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na de gebeurtenis, de verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de huurder, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de desbetreffende gebeurtenis.
 6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 
Artikel 8: Kleine herstellingen tijdens huurperiode

 1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
 2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.
 3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

 
Artikel 9: Betaling en zekerheid

 1. Tenzij contante betaling of iets anders is overeengekomen, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. De waarborg bestaat uit het te verwachten huurbedrag, de eventuele kosten van de afkoopregelingen/toeslagen en het bijbehorende borgbedrag.
 2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder de wettelijke vertragingsrente verschuldigd over het factuurbedrag voor de periode dat de huurder met betaling in verzuim is.
 3. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 4. De eventueel betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat het voertuig feitelijk door de verhuurder in ontvangst is genomen. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd indien duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna de waarborgsom minus het schadebedrag en de verschuldigde huurpenningen en eventuele kosten wordt geretourneerd.
 5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Incassokosten.
 7. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder de besloten vennootschap Bo-Mij Beheer B.V. gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.
 8. Indien de huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk jegens de verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 
Artikel 10: Beëindiging van de huurovereenkomst

 1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard, of indien op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt of aannemelijk is dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
 4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het voertuig bij de huurder terug te halen en zijn alle vorderingen van verhuurder op huurder direct en in hun geheel opeisbaar. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het voertuig c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

 
Artikel 11: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 30,25 (incl. btw).
 2. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 25,- (incl. btw).

 
Artikel 12: Beslag op het voertuig

 1. Ingeval van administratief-, civiel-, of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van de verhuurder is.
 2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 
Artikel 13: Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan: staking, werkonderbreking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van de verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

 
Artikel 14: Privacy

 1. De persoonsgegevens van de huurder worden door de verhuurder verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking zal zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder:
  - uitvoering geven aan de huurovereenkomst, waaronder (maar niet uitsluitend) het verstrekken van gegevens aan verzekeringsmaatschappijen in het kader van de tussen hen en de verhuurder gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zoals onder meer omschreven in artikel 4 lid 16 van deze voorwaarden, dan wel in het kader van fraude- en criminaliteitsbeheersing;
  - de huurder optimale service verlenen.
  - het verstrekken van gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.
 2. De verhuurder zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting de verhuurder tot verdere opslag verplicht.
 3. De verhuurder zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden en staat ervoor in dat het door haar ingeschakeld personeel eveneens de vertrouwelijkheid in acht neemt.
 4. De verhuurder zal bij uitbesteding van de verwerking aan een derde de huurder vooraf informeren over de beoogd in te schakelen derde(n) en de huurder de mogelijkheid bieden tegen de betreffende derde(n) bezwaar te maken.
 5. De verhuurder zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en deze maatregelen periodiek beoordelen op doeltreffendheid.
 6. De verhuurder zal de huurder zonder onredelijke vertraging informeren over een inbreuk in verband met persoonsgegevens en de huurder in dat kader van alle relevante informatie voorzien, tenzij niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
 7. De verhuurder zal de huurder bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit de rechten die de AVG toekent aan betrokkenen, alsmede bij andere verplichtingen die op grond van de AVG op huurder rusten.
 8. Verhuurder respecteert de privacy van huurder en zal er alles aan doen om de persoonlijke gegevens van huurder te beschermen.
 9. Op al onze verhuringen geldt onze privacy verklaring.

 
Artikel 15: Voorwaarden verzekering
Op alle overeenkomsten zijn de verzekeringsvoorwaarden gesteld door onze verzekeringsmaatschappij van toepassing, waarvan een
exemplaar in het voertuig aanwezig is.
 
Artikel 16: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.