Privacy verklaring

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Bo-rent machine- en autoverhuur. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Bo-rent voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Bo-rent verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij ten  behoeve van onze diensten in elk geval van je nodig hebben omvatten:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 •  Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (zodat wij contact kunnen opnemen over je reservering of huurovereenkomst);
 • E-mailadres (Om je tijdens of na de huurperiode een factuur te sturen of om te communiceren omtrent de huurovereenkomst);
 • Rijbewijsgegevens (ter identificatie en ter vaststelling van een geldig rijbewijs);
 • Adreslegitimatie (ter verzekering van een vast huisadres in Nederland, waarbij enkel je naam en huisadres wordt geregistreerd);
 • Betaalgegevens (geanonimiseerd in geval van een creditcardbetaling. Bij een pinbetaling registreren wij je IBAN ten behoeve van eventuele terug te storten restantbedragen).

Bo-rent verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Afhandeling van je reservering en je informeren over het verloop daarvan;
 • Het bestrijden van fraude en bescherming van onze huurobjecten.

Minderjarigen

Bo-rent heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Locatiegegevens huurauto

Onze huurauto’s zijn voorzien van hard- en software welke de locatie, het rijgedrag en de voertuiggegevens kunnen uitlezen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de locatie van het voertuig te volgen gedurende de huurperiode voor zover de bestuurder in overtreding van de huurovereenkomst is (door het rijden in ongeoorloofde gebieden of door het niet op tijd inleveren van het voertuig) of om te helpen bij de verdediging en het beheer van claims na een ongeval met het voertuig bij het vermoeden van misbruik van het voertuig of excessief rijgedrag. Bo-rent heeft hierbij een gerechtvaardigd belang om fraude te bestrijden, om haar huurobjecten te beschermen, de (algemene) huurvoorwaarden af te dwingen en (aansprakelijkheids-)claims te beheren.   
 

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden diensten zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om de ingevulde gegevens tijdens het reserveringsproces te onthouden.
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. We hebben bij Google Analytics het delen van informatie uitgezet en hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hiermee voldoet Bo-rent aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen, sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om je persoonsgegevens langer te bewaren. Dat betekent dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren, waarna wij voor zover mogelijk je persoonsgegevens verwijderen.

Delen met anderen

Bo-rent deelt je gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Bo-rent, behalve in de gevallen dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, je hier toestemming voor hebt gegeven, om juridische redenen of omwille van een wettelijke verplichting, een en ander met inachtneming van de onderstaande onderdelen:

·Verwerkingsovereenkomst

Bo-rent streeft naar het maken van afspraken in een Verwerkingsovereenkomst met haar partners die je persoonsgegevens ontvangen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

·Betalingen

Alle pin- en creditcardtransacties (zowel online als op locatie) vinden plaats via onze betalingspartners. Alle betalingen worden verwerkt in een afgeschermde en beveiligde omgeving.

·Incassopartners

Hebben wij na aanmaningen geen betaling van je ontvangen zijn wij genoodzaakt om een incassopartner in te schakelen. Deze zal in dat geval trachten nadere afspraken te maken over je betaling en indien noodzakelijk het gerechtelijke traject opstarten. Het dossier dat zij ontvangen omvat je huurovereenkomst en factuur waar tevens je persoonsgegevens op vermeld zijn alsmede gevoerde correspondentie.

·Schade

Mocht schade ontstaan aan het gehuurde voertuig of is met de huurauto schade veroorzaakt aan derden dan zullen wij je gegevens doorgeven aan onze verzekeringsmaatschappij en eventueel aan de verzekeringsmaatschappij van derden. Wanneer verder rijden met de huurauto niet mogelijk is zullen wij je noodzakelijke gegevens doorgeven aan een berger zodat de huurauto afgesleept kan worden.
 

·Boetes

Wanneer je  tijdens de huurperiode geconfronteerd wordt met een boete kunnen wij de bekeuring vrijwaren. Dit betekent dat wij je noodzakelijk gegevens doorgeven aan het CJIB zodat je de bekeuring rechtstreeks van het CJIB ontvangt. Ook bij gemeentelijk bekeuringen (o.m. parkeerboetes) worden de noodzakelijke gegevens doorgegeven aan de betreffende gemeente.

·Overheidsinstanties

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om informatie door te geven aan overheidsinstanties (o.m. politie, hulpdiensten, etc.) zonder dat wij je hierover mogen informeren. Buiten deze wettelijke verplichting geldt dat wij je informatie enkel met hulpdiensten delen voor zover dat strikt noodzakelijk is.

·Overige

Wij behouden ons het recht voor om partners om andere redenen dan hiervoor genoemd in te schakelen. Je gegevens zullen uitsluitend worden gedeeld voor zover dit strikt noodzakelijk is.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien en te wijzigen of te laten verwijderen, wanneer je jezelf hebt geregistreerd. Om dit te doen, moet je inloggen op de website.
Je kunt altijd bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Wij zullen verwerking  van je gegevens na ontvangst van je bezwaar staken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen via de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.